Medlemsvillkor

1. Medlemskap

1.1 Medlemskap i Norwegian Reward etableras mellan Norwegian Air Shuttle ASA, org nr 965 920 358, Postboks 115, 1330 Fornebu (“flygbolaget Norwegian”) och den enskilda medlem (”medlemmen”). Medlemskap i fördelsprogrammet Norwegian Reward är personligt och etableras (i) genom registrering av en egen profil hos flygbolaget Norwegian (ii) på Norwegian Rewards hemsida eller (iii) genom ingående av avtal med en Reward Partner. Att medlemskapet är personligt innebär att endast den registrerade medlemmen har tillåtelse att nyttja det. För personer under 18 år krävs vårdnadshavarens samtycke.

1.2 Medlemskap i Norwegian Reward beviljas endast en person per medlemsnummer och bara fysiska personer kan bli medlemmar. Medlemskap registreras i medlemmens fulla namn med den adress, privatadress eller firmaadress som medlemmen uppger.

1.3 Brott mot dessa medlemsvilkor eller missbruk av medlemskap kan leda till att medlemskapet sägs upp med omedelbar verkan. Vid en sådan uppsägning kommer alla intjänade CashPoints raderas. Misstanke om straffbara brott mot dessa medlemsvillkor, eller andra straffbara handlingar begådda av en medlem i kraft av att vara medlem i Norwegian Reward, kan bli anmäld till myndigheterna.

2. Fördelsprogrammet

2.1 Norwegian Reward är ett kostnadsfritt fördelsprogram där medlemmarna ges möjlighet att tjäna CashPoints och andra fördelar (”Rewards”) genom köp av varor och tjänster från flygbolaget Norwegian och från andra leverantörer av varor och tjänster som är knutna till Norwegian Reward (”Reward Partners”).

2.2 Norwegian Reward kommer kontinuerligt sträva efter att utvidga omfånget av varor och tjänster som ger intjäning av CashPoints och Rewards genom att knyta upp nya Reward Partners till fördelsprogrammet. Medlemmarna kommer genom regelbundna informationsmeddelanden från Norwegian Reward att bli orienterade om aktuella intjäningsmöjligheter och erbjudanden hos flygbolaget Norwegian och andra Reward Partners. En översikt över intjäningsmöjligheter och erbjudanden kommer också att kunna hittas på se.norwegianreward.com.

3. Intjäning av CashPoints och Rewards 

3.1 CashPoints och Rewards intjänas genom köp som medlemmer företar av varor och tjänster från flygbolaget Norwegian och Reward Partners enligt aktuella intjäningssatser och villkor tillkännagivet av flygbolaget Norwegian och Reward Partners.

3.1.1 Intjänade CashPoints på Norwegians flygningar baseras på flygbiljettens nettopris, exkl skatter och avgifter.  Det är ingen intjäning av CashPoints på gruppresor. För flygbiljetter som köps före den 15 april 2018 gäller följande:

  • 2 % CashPoints på alla LowFare-biljetter
  • 20 % CashPoints på alla Flex-biljetter

För flygbiljetter som köpts efter den 15 april 2018 gäller följande:

  • 2 % CashPoints på alla LowFare-biljetter
  • 10 % CashPoints på alla Flex-biljetter

Betalar du med Norwegian-kortet tjänar du:

  • 5 % CashPoints på LowFare-biljetter
  • 20 % CashPoints på Flex-biljetter

Antalet intjänade CashPoints kan öka ytterligare med upp till 10 % om du har CashPoint-boost Rewards. Du kan maximalt tillgodose dig 20 % CashPoints på en flygbiljett.

3.2 Vid köp av varor och tjänster tjänas CashPoints och Rewards så fort betalningstransaktionen för det aktuella köpet är oåterkalleligt genomförd. Om en betalning för en vara eller tjänst (härunder resor) blir återbetald eller omgjord, kommer intjänade CashPoints och/eller Rewards att bli tilbakaförda.

3.3 Vid köp av varor och tjänster kan intjäning av CashPoints och Rewards bara registreras när betalningstransaktionen görs elektoniskt. För att intjäning och registrering av CashPoints ska kunna göras måste därför den aktuella betalningsmetoden, antingen om betalning görs med kredit/debit-kort, telefon eller med annan godkänd metod vara registrerad och knuten mot din användarprofil i Norwegian Reward samt vara registrerad hos den aktuella Reward Partnern.

3.4 Vid köp hos flygbolaget Norwegian registreras intjäning av CashPoints och Rewards på alla köp, oavsett betalningsmetod, så länge du är uppkopplad mot din användarprofil (inloggad) när köpet företas.

3.5 Det kan vara möjligt att efterregistrera medlemmars inköp av varor och tjänster från flygbolaget Norwegian och Reward Partners.Tillgängligheten av efterregistrering och de rådande villkoren för detta tillkännages av flygbolaget Norwegian och Reward Partners. Processen för efterregistrering innebär att medlemmen lämnar in en ansökan till flygbolaget Norwegian eller den aktuella Reward Partnern. Flygbolaget Norwegian och Reward Partners kan efter eget gottfinnande bestämma och ändra reglerna för beviljande av ansökningar och har rätt att behandla alla ansökningar om efterregistrering utan att behöva motivera de tagna besluten.

3.6 Intjänade CashPoints kommer vara tillgänga när transaktionsdata eller information om poängintjäning är överförd från Reward Partner till flygbolaget Norwegian. Det kan vara stor variation på när transaktionsdata kommer bli överförd. Detaljer om hur lång tid det normalt tar för varje Reward Partner finns tillgänglig på se.norwegianreward.com. Det tar normalt en bankdag från att transaktionsdata är mottaget av flygbolaget Norwegian tills CashPoints är tillgängliga. Om registrering inte görs, oavsett anledning, ska alla förfrågningar och krav om uteblivet registrering göras till den Reward Partner som köper är gjort hos. Flygbolaget Norwegian frånsäger sig allt ansvar för utebliven registrering av CashPoints hos Reward Partners.

3.7 Oanvända CashPoints bortfaller och raderas 24 månader efter utgången av det kalenderår som intjäning blev gjord. Det betyder att CashPoints måste användas antingen under intjäningsåret eller inom de två nästa åren.

3.8 Krav på aktivitet eller köp för intjäning av Rewards kan variera. Gällande villkor för att få tillgång till Rewards publiceras på norwegian.com. Intjäning av Rewards sker enligt vid varje tidpunkt publicerad information på norwegianreward.com. 

3.9 Rewards kan ha olika giltighet, villkor för varje enskild Reward publiceras på norwegianreward.com

4. Uttag av CashPoints och Rewards

4.1 Uttag av CashPoints görs genom att registrerat saldo används som hel- eller delbetalning för varor och tjänster levererade av flygbolaget Norwegian, härunder flygresor (inlands- och utlandsresor), extra bagage, platsreservation m.m. CashPoints kan och användas som hel- eller delbetalning för varor och tjänster levererade av en en Reward Partner i den mån den aktuella partnern erbjuder detta.

CashPoints kan endast användas vid elektroniska transaktioner hos flygbolaget Norwegian, eventuellt hos en Reward Partner. CashPoints kan inte användas vid beställning genom t.ex. en resebyrå eller andra försäljningskanaler. CashPoints kan inte utbetalas i kontanter.

Medlemmen kan endast utnyttja aktiverade Rewards vid elektroniska transaktioner i inloggad miljö hos flygbolaget Norwegian, eventuellt hos en Reward Partner. Användning av Rewards är endast tillåten av den medlem som har tjänat in Rewarden. Värdet på en Reward kan inte utbetalas i kontanter eller säljas. 

4.2 Det finns inga särskilda villkor eller begränsningar knutna till resor, varor eller tjänster som är betalade med CashPoints, eller då Rewards har använts till köp. De generella regler som gäller för det aktuella köpet (härunder biljettyper) gäller i samma utsträckning för biljetter som är helt eller delvis betalade med CashPoints.

4.3 Medlemmen är själv ansvarig för att undersöka skattemässiga konsekvenser knutna till användandet av Norwegian Reward och CashPoints, t.ex. där CashPoints är intjänade på tjänsteresor betalade av arbetsgivare. Norwegian har inget ansvar i förhållande till skatter och skattekostnader pålagt medlemmenen i anknytning till intjäning eller uttag av CashPoints och/eller Rewards.

5 Behandling av personuppgifter mm.

5.1 Flygbolaget Norwegian är behandlinsansvarig för behandlingen av personuppgifter knutna till Norwegian Reward. Medlemen samtycker till att de personuppgifter som lämnats vid upprättandet av Norwegian Reward registreras och bearbetas av flygbolaget Norwegian. Vidare samtycker medlemmen till att all relevant transaktionsdata i samband med köp hos flygbolaget Norwegian eller Reward Partners, om köpet gjorts med bankkort, telefon eller andra godkända medel, registreras och lagras av flygbolaget Norwegian. All behandling av personuppgifter som rör Norwegian Reward kommer att vara i enlighet med gällande lagstiftning på området och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

5.2 Den registrerade informationen kommer att användas för administration av Norwegian Reward, inklusive korrekt registrering av intjänade poäng och distribution av saldo, informations- och marknadsföringsmaterial i samband med Norwegian Reward medlemskap. Sådan information kan också innehålla information om intjäningsmöjligheter och erbjudanden från Reward Partners.

5.3 Registrerad information delas med andra företag i Norwegiankoncernen eller Reward Partners i den utsträckning som krävs för att säkerställa att registreringen av CashPoints vid köp av varor och tjänster från den aktuella Reward Partnern. Flygbolaget Norwegian ska säkerställa att tredjepart som får personuppgifter enligt dessa bestämmelser förbinder sig att behandla dem på ett säkert sätt i enlighet med gällande bestämmelser och detta avtal.

5.4 Flygbolaget Norwegian kan utifrån att jämföra och analysera de registrerade uppgifterna identifiera relevanta erbjudanden och annan information som kan vara av intresse för medlemmen. Syftet är att ge medlemmarna mest relevant information och erbjudanden.

5.5 Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive Personvernloven och peronuppgiftsföreskriften . Du kan på begäran få tillgång till den information som finns registrerad om dig, och begära att eventuella fel rättas. Du kan dessutom välja att reservera djg mot att få information på norwegianreward.com. Personuppgifter som är nödvändiga för att Norwegian eller flygbolaget Norwegian ska kunna fullgöra en avtalsförpliktelse med medlemmen kan inte tas bort förrän alla sådana skyldigheter är uppfyllda.

6 Erbjudanden och information

6.1 Medlemmen samtycker till att flygbolaget Norwegian, andra företag i Norwegiankoncernen och Reward Partners får använda de uppgifter som medlemmen angivit i anmälningsformuläret samt köp- och uttagsinformation som rör Norwegian Reward, för identifiering av relevanta erbjudanden och information.

6.2 Medlemmen samtycker till att få information och erbjudanden via adresserad post, e-post, SMS eller genom andra likvärdiga medier, om möjligheter till intjäning av CashPoints och produkter / tjänster från flygbolaget Norwegian, andra företag i Norwegian- koncernen eller Reward Partners.

6.3 Medlemmen kan reservera sig mot marknadsföring via "Mitt konto" på norwegianreward.com.

7 Allmänna bestämmelser

7.1 Norwegian kan när som helst, och senast med en månads varsel, ha rätt till att ändra de nuvarande villkoren för medlemskap, inklusive regler om intjäning och användning av CashPoints och Rewards, också med påverkan för redan intjänade CashPoints och Rewards, samt att avbryta programmet. Medlemmen informeras om detta via e-post. Detaljer om förändringarna kan även erhållas från flygbolaget Norwegian.

7.2 Norwegian har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter för medlemmarna till en annan juridisk person (företag), till exempel i samband med en omorganisation av programmet eller korporativt omorganisation.

7.3 Medlemmen samtycker till att all kommunikation rörande Norwegian Reward, inklusive förändringen av villkor, kan göras elektroniskt.

7.4 Flygbolaget Norwegian frånsäger sig allt ansvar till följd av fel i datorsystem eller på annat sätt hos Reward Partners eller underleverantörer, som hindrar eller försvårar intjäning eller uttag av CashPoints. Detta gäller oavsett om felet ligger hos flygbolaget Norwegian, Reward Partners eller någon av deras underleverantörer.

7.5 Medlem skall behandla inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) konfidentiellt och står ansvarig för att inte tredjepart får tillgång till medlemmens inloggningsuppgifter. Flygbolaget Norwegian står inte ansvarig för stulna, missbrukade eller förskingrade inloggningsuppgifter.

7.6 Skulle det uppstå en situation som skulle göra det omöjligt eller orimligt vanskligt att uppfylla skyldigheterna mot medlemmen och detta beror på omständigheter utanför flygbolaget Norwegians kontroll upphör Norwegians förpliktelser så länge som situationen kvarstår.

8 Tvister

8.1 Vid eventuella tvister som rör reglerna för Norwegian Reward gäller norsk lag. Tvister avgörs av norsk domstol.